Vem ser till att vattnet räcker till alla?

Alla funktioner i samhället är beroende av vatten och det är många intressen som ska samsas om det sötvatten som vi idag på många håll redan har en brist av. Behovet av en samsyn kring vattenresursen är större än någonsin. För att klara framtidens utmaningar behöver vattenfrågan komma högst upp på agendan. 

”Senaste årens klimatrelaterade extremväder har aktualiserat vattenfrågorna på ett helt nytt vis. Både skyfall med översvämningar och längre perioder av torka har ökat medvetenheten om vatten i allmänhet, värdet av vatten och vattenresursens begränsning.” säger Jörgen Johansson, VD på Sydvatten.

Det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan och i det förslag som presenteras förtydligas ansvaret på alla samhällsnivåer. Bakom förslaget ligger en analys av vattenfrågan ur ett brett samhällsperspektiv som har arbetats fram utifrån intervjuer med ett 30-tal företrädare för politik, industri, lantbruk, kommun och forskning. Förslagen publiceras i en rapport (länk) idag, torsdag 27 juni, och diskuteras på ett seminarium i Almedalen 3 juli (länk).

Sveriges vattenbudget
På nationell nivå behövs en sammanhållen vattenpolitik med en funktion som tillhandahåller aktuella uppgifter om Sveriges samlade vattentillgångar. Vi föreslår att denna funktion kallas ’Sveriges vattenbudget’.

En ny avgift för vattenuttag
På regional nivå föreslår vi att planeringen kring vattenresurserna i vattendistriktet läggs på de redan existerande fem Vattenmyndigheterna som frikopplas länsstyrelsen, styrs parlamentariskt och får ett breddat uppdrag för hela vattenresursen. Planeringsunderlag hämtas från den nya funktionen ’Sveriges vattenbudget’. Vi föreslår även att en ny avgift för uttag av vatten införs för att finansiera Vattenmyndigheternas uppdrag.

En liten avgift kan göra stor nytta
Om exempelvis priset på uttag av en kubikmeter vatten för hushållen och industrin sätts till 10 öre så skulle ca 200 miljoner kronor kunna användas för att Vattenmyndigheterna skulle se till att vattnet räcker och används på ett klokt sätt. För ett hushåll skulle det innebära drygt 10 kronor extra i VA-avgift per år.

Krav på kommunal samverkan  
Det behövs en mellankommunal samverkan när det gäller VA-frågor samt att kommunerna får ett ansvar för att hantera skyfallsproblem i urban miljö. Kommunernas lösningar för skyfallsproblematik skulle kunna finansieras med en ny avgift i VA-taxan, en s.k. klimatsäkringsavgift.

Läs mer om Klimatsäkert vatten, se intervjuer och ladda ner hela rapporten: https://sydvatten.se//klimatsakert-vatten/ 

Läs mer om seminariet i Almedalen 3 juli: https://sydvatten.se//klimatsakert-vatten-i-almedalen-3-juli-2019/

För mer information vänligen kontakta

Marie Nordkvist, kommunikationschef, marie.nordkvist@sydvatten.se / 010-515 10 60

Bilder & Video