Regionala strategiska samarbeten löser vattenfrågorna

Debattartikel publicerad i tidskriften Cirkulation nr 7, 2017.

Avsaltning av havsvatten blir en allt viktigare metod för att klara färskvattenförsörjningen. Sydvatten har besökt Europas största avsaltningsanläggning söder om Alicante i Spanien.

Vi har stora utmaningar framför oss. Vi har brist på grundvatten på många platser i Sverige. Problemet har eskalerat under de senaste två åren. Vi får konkreta utmaningar med längre och torrare somrar med minskad vattentillgänglighet samtidigt som vattenbehovet ökar. Det krävs stora insatser även i Sverige för att klara detta och då behövs ett helt nytt tänk. Vi bör därför intressera oss mer för hur andra länder har löst sina problem för att få inspiration till att lösa också våra.

Alicante, på den spanska ostkusten, är en populär turiststad samtidigt som det ligger i ett stort jordbrukslandskap. Det innebär stora utmaningar för vattenförsörjningen som man ändå har lyckats lösa genom bra teknik, modernt förhållningssätt och ett gott samarbete mellan olika regioner och näringar.

Vi i Sverige måste lyfta oss till en mycket högre strategisk nivå än vad vi alla är på idag, öka samarbetet mellan regionerna och skapa organisationer för att kunna möta de framtida utmaningarna. Dricksvattenutredningen beskriver detta tydligt. De organisationer som vi har idag är mycket driftsorienterade. Vi måste få in ny kompetens och tillsammans ta steget framåt och inte vara rädda för att bryta gamla barriärer.

Att ha en gemensam ekonomi är grunden för att tillsammans kunna nå målen. Här måste kommunerna fokusera på de regionalstrategiska perspektiven som måste stärkas i flera led och samtidigt se på vad man tillsammans kan åstadkomma. Det är omöjligt att leveransmässigt och effektivt styra en verksamhet där kommuner drar åt olika håll utan gemensam strategi och förankrad idé.

Ett positivt exempel är forskningsbolaget Sweden Water Research som vi i Sydvatten bildade tillsammans med VA SYD och NSVA. Samtliga delägare har samma syn på verksamheten och vi har skapat en gemensam ekonomi där kommunerna drar åt samma håll, vilket har medfört stora framgångar.

Myndigheterna måste ta sitt ansvar och lyfta planeringen av dricksvatten till regional nivå och ta ett helhetsgrepp om vattenfrågan. Intressenterna för dricksvatten, jordbruk och vattnets ekologiska status måste förenas i ett gemensamt tankesätt, inte stå i ett motsatsförhållande till varandra. Här har myndigheterna ett stort ansvar då det bör ske en värdefull samverkan mellan de olika vattenorganen.

Södra Spanien vill fortsätta leva på sina stora odlingar och turismen. Bägge näringarna ger ansenliga inkomster och då är färskt vatten en grundförutsättning. Genom ett mycket intressant samarbete har regionala bolag bildats, staten går också in och bildar vattenbolag för att stötta vattenförsörjningen. Även privata aktörer går in och bidrar med sin kompetens.

1974 började man i full skala använda omvänd osmos som upptäcktes redan 1959. Då det bara går åt en sjättedel av energin vid omvänd osmos, jämfört med klassisk indunstning, har metoden blivit mycket populär. 300 miljoner människor får i dag vatten från avsaltningsanläggningar.

Metoderna utvecklas snabbt och många nya anläggningar byggs. I större anläggningar kan man återvinna energi genom att installera turbiner och återanvända trycket från retentatet. Membranen står också för en spännande utveckling genom nya material som akvaporiner, proteinrör där avskiljning sker utan vattentryck samt med hydrofilt grafén som är ett tunt skikt av lager som ger lite motstånd och kan ersätta vanliga membran som kan ha upp till 10 000 lager.

Helhetsgreppet på vattenfrågorna skapar optimala förutsättningar och värdefull samverkan mellan dricksvatten och jordbruk. Här görs inget småskaligt. Stora regionaltekniska anläggningar byggs för att lösa det totala vattenbehovet. Detta sker på en hög teknisk nivå som vi i Sverige skulle behöva studera närmare.

Jörgen Johansson, vd, Sydvatten AB