Vattenkran och vattenglas

Minskad vattenanvändning i Sverige

Enligt färsk statistik från SCB var den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 cirka 5 procent lägre än 2010. Minskningen syns framförallt inom jordbruket och industrin.

Totalt användes omkring 2,4 miljarder kubikmeter sötvatten i Sverige under 2015, vilket är cirka 10 procent mindre än under 2010. Den mest påtagliga minskningen stod jordbruket för där minskningen var cirka 24 procent. Även industrin minskade sin användning med cirka 14 procent, dock ökade industrins användning av havsvatten under samma period med 16 procent. Även om industrin minskade sin sötvattenanvändning är det fortfarande den sektor som använder mest vatten, 61 procent av den totala sötvattenanvändningen. Hushållen stod för drygt 23 procent, övrig användning för 13 procent och jordbruket endast för 3 procent.

Vattenanvändning per användarkategori år 2010 och 2015

  2010 2015  
Vattenanvändning Miljoner
m3
Miljoner
m3
Förändring
i procent
Hushåll, sötvatten 576 565 ‑2
Jordbruk, sötvatten 99 75 ‑24
Industri, sötvatten 1 712 1 478 ‑14
Övrig användning, sötvatten 303 313 3
Industri, havsvatten 550 639 16
Total sötvattenanvändning 2 689 2 431 ‑10
Total vattenanvändning 3 240 3 070 ‑5

Källa:SCB

Cirka 80 procent av sötvattnet som användes 2015 var ytvatten, alltså vatten från sjöar och vattendrag. Grundvatten stod för 13 procent och övriga 7 procent kunde inte fördelas mellan grund- och ytvatten.

Du hittar mer information på SCB:s webbplats

Källa: SCB