Om miljögifter i dokumentär SVT2

Med anledning av den dokumentär som sändes i SVT2 Vetenskapens värld “Ett giftigt pussel” den 23 maj vill vi lämna följande information.

Sydvatten producerar dricksvatten vid två vattenverk, Vombverket och Ringsjöverket. Ringsjöverket tar sitt vatten från Bolmen som endast har små mängder cyanobakterier då vattnet inte innehåller så mycket näring. De cyanobakterier och algtoxiner som trots allt återfinns i vattnet separeras till stor del bort i de två första processtegen, den kemiska fällningen och långsamfiltreringen.

Vombverket tar sitt råvatten från Vombsjön som årligen har regelbunden blomning av cyanobakterier. Vid Vombverket produceras konstgjort grundvatten av Vombsjöns vatten. Vattnet infiltreras i stora dammar och får sakta sippra ner genom marken till grundvattnet där det får vara kvar i 1-2 månader innan det åter pumpas upp. Cyanobakterierna fastnar i sanden vid infiltrationen och de algtoxiner som läckt ut från cellerna fastnar även de i sedimenten i botten av infiltrationsdammarna, men också på sandkornens ytor under vattnets passage mot uttagsbrunnarna. Dessutom bryts ett stort antal av algtoxinerna ner av de mikroorganismer som finns i marken.

Sydvatten jobbar kontinuerligt för att övervaka och minimera cyanobakteriernas inverkan på dricksvattenkvaliteten. Analyser av några av de vanligaste algtoxinerna genomförs regelbundet och dricksvattnet från Vombverket understiget med marginal det provisoriska gränsvärde som finns uppsatt av WHO.

Trots detta jobbar Sydvatten aktivt för ytterligare minska cyanobakteriernas inverkan på vattenkvaliteten. Under årsskiftet 2017/2018 kommer nya silar installeras som är så täta så att närmare hälften av de cyanobakterier som finns i Vombsjöns vatten avskiljs innan vattnet når infiltrationsdammarna. Sydvatten jobbar också aktivt för att öka övervakningen av algtoxiner i Vombsjön både med manuell och automatisk provtagning så att vattenverket har möjlighet att undvika att använda vattnet från Vombsjön vid de tillfällen då mängden algtoxiner och cyanobakterier är som störst.

På längre sikt så har Sydvatten inlett ett projekt i miljardklassen för att öka vattenkvaliteten och redundansen vid Vombverket. Om mindre än 10 år kommer Bolmenvatten även finnas tillgängligt vid Vombverket och dessutom kommer allt vatten som infiltreras vid Vombverket att förbehandlas i en anläggning som tar bort både cyanobakterier och vissa cyanotoxiner. Dessutom kommer fosforn i vattnet avlägsnas vilket är viktigt eftersom det förhindrar att nya cyanobakterier tillväxer i infiltrationsdammarna. Detta projekt är redan inlett och pilotstudier genomförs just nu för att hitta den bästa processen som är anpassad just för Vombverkets förutsättningar.