Dubbel säkerhet med ny ledning

Ett av de största projekten i Sydvattens historia är i full gång. I tre år har förberedelserna pågått för att bygga en ny råvattenledning mellan Bolmentunnelns slut vid Äktaboden i norra Skåne och Ringsjöverket. I juni 2016 lades det första röret i marken. Sedan dess har många viktiga milstolpar passerats.

Södra stambanan

I slutet av oktober genomfördes en av de stora utmaningarna i projektet. Då förbereddes det så att ledningen kan läggas under södra stambanan. Genom banvallen lades en bantrumma, liknande en liten gångtunnel, som rören senare kommer att läggas i. Arbetet skedde under stark tidspress, 49 timmar från tidpunkten då spåren bröts tills spårtrafiken skulle gå igen. Förutom schakt, montering av trummor och fyllningsarbete, som är mycket känsligt för att inte spåret ska sätta sig efteråt, omfattade det även spårriktning, besiktningar etc. Den verkliga tiden som fanns att utföra konstruktionen var alltså mycket kortare.

Rönne å

Under hösten korsades Rönne å. Att flytta en å av den storleken är en mycket stor och omfattande process. För detta arbete behövdes tillstånd för vattenverksamhet. Tillståndet hade villkor kopplade till både enskilda och allmänna intressen, bland annat skyddad skog, grundvatten, vattenflödet i ån och rekreation i form av bland annat paddling. Stora mängder grundvatten pumpades för att kunna genomföra arbetet. Även den torra sommaren och hösten hjälpte till att få arbetet klart. Höga flöden i Rönne å hade inneburit en risk att hela ådalen, inklusive arbetsområde och schaktgropar, hade översvämmats vilket hade försvårat arbetet avsevärt.

Arkeologin

Under oktober och november utfördes arkeologiska utgrävningar längst delar av sträckan. Under utgrävningarna hittades spår av järnframställning från ca 400 till 600 e.Kr (folkvandringstid-vendeltid). Arkeologerna hittade även en del odlingsrösen som tyder på att marken blivit brukad. Det finns mycket få dateringar i Skåne gällande järnproduktion kring den tiden vilket gör platsen mycket speciell och unik, där arkeologerna ser en hög potential för ny kunskap och mycket spännande resultat.

Om råvattenledningen

För att sjövattnet från Bolmen i Småland ska nå Ringsjöverket utanför Eslöv transporteras det först genom den 8 mil långa Bolmentunneln. Den sista biten leds vattnet i en 2,5 mil lång råvattenledning. Tillsammans med Bolmentunneln utgör råvattenledningen pulsådern för en halv miljon skåningars dricksvattenförsörjning. För att öka säkerheten byggs en kompletterande ledning parallellt med den tidigare från 1987. Den nya råvattenledningen ger dubbel säkerhet i infrastrukturen. Den ger också kapacitet för att i framtiden förse även Vombverket med Bolmenvatten, i enlighet med Sydvattens långsiktiga plan för säkrare dricksvattenförsörjning. Råvattenledningen byggs som ett partneringprojekt mellan Sydvatten och entreprenören PEAB.

Följ arbetet på byggdagbok.se