Kemira-priset 2018 till Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten

Sydvattens säkerhets- och kvalitetschef Stefan Johnsson har tilldelats Föreningen Vattens miljöpris Kemira-priset. Motiveringen är bland annat att han arbetat fram branschunderlag för informationssäkerhet och riktlinjer för skyddsvärd information.

Varje år delar Föreningen Vatten ut ett antal miljöpriser till personer som de anser har gjort något extra för vatten- och avloppsmiljön. Kemira-priset tilldelas den som under året gjort en berömvärd insats i vattenvårdens tjänst.

– Jag blev mycket överraskad över priset, och samtidigt också väldigt hedrad. Det känns mycket bra att vårt säkerhets- och kvalitetsarbete inom dricksvattenbranschen lyfts fram det på ett så här positivt sätt. Inte minst när vår bransch står inför så många utmaningar där det ställs allt högre krav på säkerhet, säger Stefan Johnsson.

Stefan Johnsson får priset med motiveringen:

Stefan Johnsson har de senaste åren byggt upp en avdelning som idag består av 9 personer som bevakar och säkerställer att bolaget klarar de omfattande krav som ställs på säkerhet och kvalitet när det gäller dricksvattenproduktion. Stefan har jobbat fram branschunderlag för informationssäkerhet och riktlinjer för hur branschen skulle kunna enas kring vad som är skyddsvärd information. Nya rutiner för vilka ritningar som lämnas ut och vad som beläggs med sekretess. Konsekvenser av ny lagstiftning, föreskrifter och EU-direktiv som ska implementeras ställer stora krav på kapacitet och kunskap vilket Stefan tillhandahåller. Här kan särskilt nämnas direktivet om hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet, det så kallade NIS-direktivet, som följer efter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag hanterar personuppgifter. NIS handlar om att höja skyddet för infrastrukturen och pekar ut specifika sektorer där dricksvattenförsörjning särskilt omnämns. Stefan genomför SUA-upphandlingar, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. Det finns idag en lagstiftning som reglerar skyddet mot skadegörelse och sabotage som dricksvattenproducenter har att förhålla sig till.

 Stefans gedigna kunskap och engagemang kring kvalitetskriterier för dricksvatten har också medfört att han deltagit i arbeten inom Livsmedelsverket i branschövergripande frågor. Risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans med en god råvattenkontroll och mikrobiologiska utvärderingar är bara några av de områden som Stefan har utvecklat de senaste åren och som blivit tongivande för branschen som helhet.

Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr där resan ska anknyta till pågående utveckling inom VA-tekniken.

Priset delas ut den 14 mars på Föreningen Vattens årsmöte i Stockholm.