Här finns Skånes vatten

Bolmen, Ivösjön, Vombsänkan och Kristianstadsslättens sandsten, det är Skånes viktigaste vattenresurser för att säkra framtidens vattenförsörjning. Men det krävs samarbete såväl kommunalt som regionalt för att skapa skydd och redundans.

Skåne skiljer sig från övriga Sverige genom att tillgången till dricksvattentäkter är begränsad. Skåne är inget bristområde men det vatten som finns är svårtillgängligt. Samtidigt är regionen ett tillväxtområde med kraftigt växande befolkning, vilket ställer stora krav på den framtida dricksvattenförsörjningen. Tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Kristianstads kommun, NSVA och VA SYD driver Sydvatten sedan några år ett projekt med syfte att peka ut och säkra regionens värdefullaste dricksvattenresurser. Under 2016 publicerades delrapporten Dricksvattenstrategi Skåne – Vattenresurser av regional betydelse för dricksvattenförsörjningen. Rapporten är ett underlag inför den regionala vattenförsörjningsplan som Länsstyrelsen i Skåne kommer att utarbeta.

I rapporten pekas regionens värdefullaste dricksvatten-resurser ut, vilka som bör värnas och få en långsiktigt högre status. Rapporten visar också på möjligheter att koppla ihop viktiga vattenresurser med varandra för att skapa ökad säkerhet i försörjningskedjan ur ett regionalt perspektiv. Samarbetets syfte är också att hitta former för att säkra de identifierade vattentäkterna för framtiden, så att hänsyn kan tas till dem i den kommunala planeringen.

Projektets syfte är helt i linje med den statliga dricksvattenutredningen som poängterar behovet av regionalt samarbete. Eftersom vattentillgången rör samhällets gemensamma intressen, utan att följa kommungränser, finns ett stort behov av ett regionalt planeringsunderlag och därmed underlätta för kommunernas prioritering av vattnet i den lokala planeringen.

Vid bedömningen av en vattentäkts regionala betydelse vägs en rad faktorer in, såsom kapacitet, tillgänglighet och vattenkvalitet. Bedömningen utgår även ifrån distributionsmöjligheter, eventuella intressekonflikter och förutsättningar för att skydda vattentäkten i ett långsiktigt perspektiv.

Bland vattenresurser, som är viktiga för regionen men som har liten utvecklingspotential, finns Vombsjön, där ett ökat råvattenuttag inte bedöms som realistiskt. De vattenresurser som är viktigast att värna för att trygga framtida vattenförsörjning är Bolmen, Ivösjön, Vombsänkan och Kristianstadsslättens sandsten.

En av rapportens slutsatser är att det i framtiden kommer att krävas ett större kommunalt och regionalt samarbete för att kunna skapa tillräcklig redundans i regionens dricksvattenförsörjning. De övergripande frågorna för fortsatt arbete blir hur regionens gemensamma vattenresurser kan skyddas och kopplas samman på effektivaste sätt. Rapportförfattarna lyfter fram vattenskyddsområden som ett viktigt medel. Man betonar även behovet av en regional vattenförsörjningsplan och ett nätverk för regional dricksvattensamverkan.

skanes vattenresurser

Skånes vattenresurser har delats in i tre grupper, röd, gul och grön, utifrån potential för regionens vattenförsörjning. De ljusblå pilarna visar möjliga sätt att i framtiden koppla ihop vattenresurserna.