Forskning för framtidens vatten

Kartläggning av bakterieflora, avancerad membranteknik och konstgjord infiltration. Sydvattens doktorander forskar för att säkra framtidens dricksvatten.

I långsamfiltren på Ringsjöverket och i Vombverkets infiltrationsdammar sker en biologisk rening då vatten långsamt sjunker genom ett sandlager. På varje sandkorn finns en så kallad biofilm som består av ett samhälle av mikroorganismer som kan ta bort både organiska föroreningar och farliga mikrober (bakterier, protozoer och virus). Med hjälp av storskalig DNA-sekvensering, har doktoranden Sandy Chan analyserat biofilmens sammansättning i en infiltrationsdamm på Vombverket. För att ytterligare öka kunskapen om filtren har ingående och utgående vatten i Ringsjöverkets långsamfilter studerats med hjälp av DNA-baserad flödescytometri. Traditionella metoder att studera bakterier i vatten är tidsödande och selekterar endast ut några få bakteriegrupper. Med flödescytometri är det möjligt att beräkna alla bakterier i vattnet. Målet är att i framtiden kunna optimera och styra biofilmens funktion i biologiska filter för att skapa en effektivare och säkrare barriär.

Doktoranden Kristjans Pullerits forskar om hur säkerhetsbarriärerna UV-ljus och ultrafiltrering påverkar mikrobiologin i vattnet. Han kommer även att undersöka hur dricksvattnet och biofilmen i ledningsnätet påverkas av de barriärerna. Traditionella analysmetoder av bakteriefloran bygger på odling av bakterier. Metoderna är tidskrävande och undersöker endast en liten del av alla bakterier. Kristjan Pullerits kommer istället att använda flödescytometri med DNA-infärgning, en teknik som beräknar alla bakterier på kort tid. Metoden ger också ett grovt svar på hur bakteriesammansättningen i vattenprovet ser ut. Olika fraktioner av sammansättningen ska analyseras med storskalig DNA-sekvensering för att på detaljnivå kartlägga bakteriefloran. Forskningsresultaten väntas ge ökad kunskap om UV-ljus och ultrafiltrering som barriärer samt om hur biofilmen i ledningsnätet påverkar dricksvattnet.

Sydvattens senast anställde industridoktorand heter Kristofer Hägg. Hans forskning syftar till att klarlägga vilka krav som ställs på infiltration av ytvatten i grundvattenmagasin och vilka beredningssteg som är centrala för säker och uthållig dricksvattenförsörjning baserad på konstgjord infiltration. Under 2017 inleds ett projekt på Vombverket för att undersöka möjligheten att fälla vombvatten på skivfilter. Förhoppningen är att tekniken ska kunna användas som ett förbehandlingssteg före infiltrationen eller eventuellt före ett reningssteg genom kemisk fällning på membran. Samtidigt kommer infiltrationsförsök på Kristianstadsslätten att påbörjas i samarbete med Kristianstads kommun, Lunds tekniska Högskola och Sweden Water Reasearch. Genom att infiltrera vatten från Ivösjön genom Kristianstadsslättens isälvsavlagringar vill man undersöka om kritberggrunden kan användas som ett dricksvattenmagasin för senare uttag av grundvatten. Målet är att hitta lösningar för att säkra både den lokala och den regionala dricksvattenförsörjningen.

Här kan du läsa mer om forskning som bedrivs i Sydvatten.