Algblomning i Vombsjön

Vombsjön blommar regelbundet med cyanobakterier (blågrönalger) varje år. Dessa kan producera gifter. Orsaken till blomningarna är bland annat att sjön är övergödd och har mått dåligt i flera årtionden.

Det dricksvatten som Vombverket levererar till kommunerna baserar sig emellertid på ett så kallat konstgjort bildat grundvatten. Vatten från Vombsjön infiltreras så att man efterliknar den naturliga process då regnvatten infiltrerar genom markens olika sand- och gruslager. Prover tas regelbundet för analyser på råvatten, vatten under beredning och på färdigt dricksvatten.

Algtoxiner i dricksvatten har endast påvisats vid enstaka tillfällen sedan mätningarna påbörjades, dock i halter betydligt lägre än WHO:s gränser för långtidskonsumtion.

Vattnet från Sydvattens båda vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket, uppfyller med god marginal Livsmedelsverkets krav (SLVFS 2001:30) med avseende på dricksvattenkvalitet.

Kontakt: Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef, tfn 010-515 10 85, stefan.johnsson@sydvatten.se