Hand som håller i ett vattenglas

För ett långsiktigt säkert och hållbart dricksvattensystem

År 2020 höjs den fasta avgiften för Sydvattens dricksvattenleveranser till delägarkommunerna. Höjningen för år 2020 är totalt 20 miljoner kronor som fördelas på de 17 delägarna. I genomsnitt motsvarar höjningen 1 % av kommunernas totala VA-kostnad. För det enskilda hushållet motsvarar höjningen en kostnadsökning med cirka 50 kronor per hushåll och år (inkl. moms).

Höjningen av avgiften till bolaget är i enlighet med flerårsplanen och är planerad och kommunicerad till ägarkommunerna sedan tidigare. Investeringsbudgeten bygger på den strategiska planen som beslutats av styrelsen. Det kommunala samarbetet mellan de 17 ägarkommunerna i Sydvatten skapar förutsättningar för att klara omvärldskrav och framtidsutmaningar.

För Sydvatten innehåller den kommande 10-årsperioden stora investeringar och många utvecklingsprojekt med en sammanlagd kostnad på 3 miljarder kronor. Sydvattens satsningar är på säkerhetshöjande åtgärder i form av ökad redundans i råvattensystem, kapacitets- och produktionsanläggningar samt i distributionssystemet.

Sydvattens höjningar av avgifter delges delägarkommunerna i god tid för deras interna budgetprocess. Sydvattens fasta kostnader fördelas efter kommunernas befolkningsmängd. Sedan är det kommunerna som bestämmer VA-avgiften för den egna kommunen. VA-avgiften är olika i kommunerna beroende på olika förutsättningar. Sydvattens pris för dricksvatten utgör ca 18 % av kommunernas genomsnittliga, totala VA-kostnad.

Varje år sker en genomgång av investeringsplanen för att få en så bra planering som möjligt. Ompriorite­ringar görs för att möta den utveckling som sker och de behov som finns i verk­samheten. Detta gör att vissa investeringar tidigareläggs eller tillkommer och andra flyttas eller tas bort då behoven ändras.

//Sydvatten