En sjö. Foto Judith Etzold

En av Rockströms nio planetära gränser är färskvattenanvändning

2009 presenterade forskare på Stockholm Resilience Centre, bland andra Johan Rockström, de nio planetära gränserna som pekar ut miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden. Alla dessa processer påverkas av människans aktiviteter. För var och en av miljöprocesserna försöker forskare definiera säkra gränsvärden, utifrån dagens vetenskapliga underlag. En uppdatering av hur vi ligger till i dessa processer kom 2015 och i år planeras en ny översyn.

En av de nio planetära gränserna är färskvattenanvändning, och den, liksom de andra åtta, hänger ihop med de övriga på sätt som är så raffinerade att forskarna ännu inte fullt ut kan överblicka helheten. Att de är beroende av varandra är dock helt säkert.

Nedan är en film om färskvattenanvändning och hur människan påverkat och påverkas av denna livsnödvändiga naturresurs.

(Mongabay är en ideell nyhetsplattform för miljövetenskap)

De nio planetära gränserna är: klimatförändringar, färskvattenanvändning, kemisk förorening, havens försurning, kväve- och fosforbelastning, luftförorening, ozonlagrets uttunning, förlust av biologisk mångfald, markomvandling.

Under 2021 planeras tre möten för att se över de möjligheter som finns för att undvika överskridande av planetens gränser.

1. Konventionen om biologisk mångfald i Kunming, Kina;

2. FN:s klimattoppmöte (COP26) i Glasgow, Storbritannien.

3. FN:s toppmöte om livsmedelssystem i Rom.

Förespråkare för dessa möten menar att överenskommelsen och avtal med mätbara, genomförbara, kontrollerbara, lämpliga och bindande mål är avgörande.

Läs mer på Stockholm Resilience Centre, Mongabay.com och wwf.se