August Bjerkén sitter på en brygga för att placerar ut vattenståndsmätare.

Elektroniska vattenståndsmätare i fem skånska sjöar

Industridoktorand August Bjerkéns forskningsprojektet syftar till att utveckla en metodik som, på ett detaljerat och kostnadseffektivt sätt, kan appliceras för att beräkna mängden tillgängligt vatten för såväl enskilda vattenförekomster som för hela avrinningsområden.

– Vi vet att vatten är vår viktigaste naturresurs men trots det finns det idag stora utmaningar inom vattenförvaltningen. Effekterna av den pågående klimatkrisen har på senare tid kommit att bli än mer synliga i form av bevattningsförbud och översvämningar och det är hög tid att vi i Sverige får bättre koll på vattenbalansen. Vi har ju varit bortskämda med att ha gott om vatten historiskt, men den tryggheten kan vi inte luta oss emot längre, säger August.

Tillsammans med Region Skåne har Sydvatten därför initierat ett projekt i syfte att undersöka i vilken utsträckning satellitdata kan komma att användas för att övervaka förändringar i såväl vattenstånd som fyllnadsgrad i skånska insjöar. Projektet, som är tänkt att löpa fram t.o.m. våren 2025, består av fyra delmoment där det första delmomentet syftar till att, med hjälp av elektroniska vattenståndsmätare, samla in data över vattenståndet från fem skånska insjöar under ett års tid. Sjöarna som övervakas är Ivösjön, Osbysjön, Finjasjön, Ringsjön och Vombsjön. 

Data som samlas in är därefter tänkt att användas dels för att uppskatta hur fyllnadsgraden i respektive sjö varierar över säsongerna och dels för att jämföra och utvärdera hur väl beräkningar av fyllnadsgrad utifrån satellitdata överensstämmer med reella värden.

Resultatet från mätningarna är tänkt att publiceras i form av en serie rapporter samt i form av interaktiva kartor via karttjänsten Vattenatlas.

Läs mer om Augusts forskningsprojekt: August Bjerkén – Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde – Sydvatten

Vattenståndsmätare under en brygga

Sjö med roddbåtar