Dags att ta gemensamt ansvar för dricksvattnet

Ny kunskap och regional samverkan är nyckelord för framtidens dricksvattenförsörjning. Det skriver ledamöter i Sydvattens styrelse i en debattartikel.

En förkortad version av debattartikeln publicerades i Kvällsposten igår, fredag 14/2.

De flesta av oss tar dricksvattnet för givet. Samtidigt är vatten livsnödvändigt och något som vi inte klarar oss utan. I Skåne är vatten inte lika självklart som i övriga landet. Därför måste vi ta extra stort ansvar och vara än mer omsorgsfulla för de vattenresurser vi har.

Vi vill alla ha ett bra vatten. Ett bra vatten ska vara gott och ha en hög och jämn kvalitet. Men ett bra vatten måste vara mycket mer än bara det. Grundläggande för ett bra dricksvatten är långsiktigt uthålliga och skyddade dricksvattentäkter med reservtillgångar som kan användas om det blir problem i den ordinarie täkten.

Ett bra vatten kräver högkvalitativa beredningsanläggningar, väldimensionerade och välskötta distributionssystem med hög redundans. Ett bra vatten behöver kompetenta organisationer med förmåga att möta omvärldsförändringar och nya samhällsströmningar, hantera hotbilder och genomföra strukturinvesteringar. Ett bra dricksvatten är så mycket mer än bara vatten.

De klimatrelaterade frågorna inverkar såväl på vattentillgången som på vattenkvaliteten. SMHI har gjort beräkningar av det skånska klimatet fram till år 2100 som visar att somrarna blir varmare och torrare och vintrarna varmare och blötare. Ökade flöden i vattendragen kommer tillsammans med en höjd havsnivå att leda till fler och allvarligare översvämningar. Klimateffekterna kommer också att märkas som försämrad vattenkvalitet genom ökad brunifiering, ökad påverkan av oönskade kemikalier och patogener.

Att trygga framtidens dricksvattenförsörjning kräver mycket av många. Ansvaret för landets dricksvattenförsörjning är fördelat på många aktörer, ett flertal departement och statliga myndigheter samt Sveriges kommuner. Med det seminarium som Sydvatten den 14 februari arrangerade tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne vill vi bidra med ett samlat planeringsunderlag för många att kunna använda sig av och även lägga en grund för framtida samarbeten och beredskapsplanering.

Vid seminariet presenterades rapporten ”Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat”. Där beskrivs klimatförändringarnas påverkan på Skånes dricksvattenförsörjning och även ett antal åtgärdsförslag. Rapporten är skriven utifrån Skånes förutsättningar men problematiken är liknande över hela Sverige.

Kommunerna kan göra mycket men inte allt. Vi måste öka underhålls- och investeringstakten. Vi måste intensifiera arbetet med att skydda nuvarande och potentiella vattentäkter. Här behöver vi statsmakternas stöd för att skapa mer rättsäkra förutsättningar för kommunernas arbete. Statsmakterna behöver samordna vattenkontroll och åtgärder som idag utförs av olika aktörer utifrån ett flertal olika direktiv och regelverk. Vi behöver ny kunskap genom ökade forskningssatsningar där både stat och kommun har ett ansvar liksom för information och opinionsbildande aktiviteter.

Det regionala perspektivet på vattenfrågorna måste stärkas och tydliggöras, dels genom mellankommunala samarbeten, dels genom regionala planeringsunderlag i samhällsplaneringen. Staten måste också ge dricksvattenfrågorna samma samhällsstatus som andra viktiga samhällsfunktioner och näringar.

För Sydvattens styrelse

Emmanuel Morfiadakis, Styrelsens ordförande, Malmö (s)

Magnus Jälminger, Styrelsens vice ordförande, Helsingborg (m)

Mats Helmfrid, Styrelseledamot, Lund (m)

Cecilia Lindell, Styrelseledamot, Landskrona (m)

Stefan Svalö, Styrelseledamot, Bjuv (s)