Vombsjön värd 1,6 miljarder – varje år

En ny studie visar att samhällsnyttan av vattnet i sjön Mälaren uppgår till cirka 127 miljarder årligen och från vattnet i Vombsjön i Skåne till cirka 1,6 miljarder årligen. Samtidigt är de som åstadkommer det hållbara vattnet underfinansierade.

Naturens förmåga att förse oss med rent vatten som vi kan göra dricksvatten av är en tillgång. Rent vatten är viktigt för en mängd aktörer som nyttjar eller förorenar vattnen. Vattnets värde undervärderas systematiskt i beslutsfattande. Dess fulla värde går inte att realisera på en marknad eller är helt enkelt inte känt.
För att undersöka om det går att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av en sjö som används som dricksvattentäkt har Svenskt Vatten Utveckling finansierat en studie som genomförts av konsultföretaget Bisnode.
Studien visar att:
– det går att beräkna det samhällsekonomiska värdet av rent vatten.
– det finns tydliga vinnare och förlorare i systemet, flera av dem oväntade
– vi behöver hitta en fördelningsmodell där även de som gör stora vinster på en långsiktigt hållbar vattenmiljö är med och betalar de miljöåtgärder som behövs

Både för Mälaren och Vombsjön ser det ut som om principen att förorenaren betalar (Polluters Pay) är svårare att använda idag. Många förorenares lönsamhet är begränsad. Belastar vi sådana utsatta verksamheter med ytterligare kostnader riskerar vi att helt slå ut dem. Istället ser en Profiters Pay-princip ut att kunna fungera, det vill säga att de som vinner mycket på tillgången till rent vatten, också är med och betalar för nödvändiga miljöinsatser. Till dessa vinnare kan exempelvis räknas fastighetsägare och fastighetsbranschen där tillgången till rent vatten både ger exploateringsmöjligheter och värdeökningar.

– Det är spännande att vi kan räkna fram värdet av rent vatten och att rent vatten i Mälaren och Vombsjön motsvarar så stora värden säger Anders Finnson, Svenskt Vatten.

Produktionen av det dricksvatten som många drar nytta av behöver finansieras långsiktigt. Det kan göras genom ett höjt pris på dricksvatten, från Mälaren med 0,3 öre/liter och från Vombsjön med 0,2 öre /liter. Även reduktionen av utsläpp av fosfor och kväve från näringsverksamheter behöver finansieras, med 263 miljoner i Mälaren (0,2 procent av omsättningen runt Mälaren) och med 37 miljoner i Vombsjön (2 procent av omsättningen runt Vombsjön).

Rapporten slutredigeras för närvarande men en sammanfattning och PP-bilder som presenterar studien finns på http://www.svensktvatten.se/Om-Svenskt-Vatten/Vattenstamman-2014/Vardet-av-rent-vatten/

Sydvatten har deltagit i Svenskt Vattens arbetsgrupp.