Framsida Vattenvårdsplan 2.0

Vattenvårdsplan 2.0 – läs och inspireras!

Förslag på framtagande av ny vattenvårdsplan!

Vattenvårdsplan 2.0 är resultatet av många diskussioner, mini-workshops och ett nära samarbete mellan Sydvatten, Ekologigruppen AB och Kävlingeåns vattenråd. Vi ser gärna att alla som arbetar med vattenvård läser och inspireras av Vattenvårdsplan 2.0 som är väl genomarbetad med hänsyn till många intressenter inom det aktuella området.Framsida Vattenvårdsplan 2.0

Sammanfattning av Vattenvårdsplan 2.0

Bakgrund

Kommuner, industrier, lantbrukare med flera nu ställs inför de pågående klimatförändringar med växlande torka, översvämningar och bristande vattenkvalité som följd. Detta innebär att förvaltningen av vatten, både på nationell, regional och lokal nivå, behöver ses över för att vara bättre rustad för framtiden. Problem med både extrem torka och översvämningar har redan drabbat Kävlingeåns avrinningsområde. Vi föreslår därför att Kävlingeåns vattenråd som organisation och samordnande aktör för Kävlingeåns avrinningsområde ska arbeta fram ett nytt arbetssätt att jobba med vattenvård och vattenförvaltning inom ett avrinningsområde som sedan fastställs och implementeras i en Vattenvårdsplan 2.0 under 2026.

Kävlingeåns vattenråd har tillsammans med angränsande Höje å Vattenråd varit pionjärer i Sverige för vattenvårdsarbete med avrinningsområdet som gräns. De har också varit modiga organisationer som tidigt insåg behovet av att samverka med olika intressen, utreda motsättningar, hitta lösningar och verka för en kontinuerlig stabil finansiering av sitt arbete. Vi ser därför att vattenråden är de som har en möjlighet att lyckas bäst med att samordna det praktiska arbetet med att nå vatten av god kvalité och i tillräcklig mängd i landskapet och i städerna. Vattenrådens roll behöver därför breddas och utvecklas. Vi föreslår att en förändring först prövas inom Kävlingeåns vattenråd och att erfarenheten från detta arbete sen förs vidare till t.ex. Höjeå och andra vattenråd.

Vårt förslag

Vårt förslag innebär konkret att Kävlingeåns vattenråd som organisation, tillsammans med dess medlemmar och geografiska område under 2024 till 2026 genomför ett förändringsarbete; framtagande av Vattenvårdsplan 2.0. Vårt förslag beskriver hur förändringsarbetet kan gå till men omfattar även ett förslag till en ny vattenvårdsplan gällande organisation, finansiering, konkret vattenvårdsarbete och ett utökat samarbete med myndigheter, markägare och universitet. Detta förslag; utgångspunkt för Vattenvårdsplan 2.0 ska ligga till grund för processen med framtagande av Vattenvårdsplan 2.0.

Framtagande av Vattenvårdsplan 2.0

Framtagandet av en ny Vattenvårdsplan föreslås ledas av en projektgrupp som för processen framåt. Konkret innebära detta att vårt förslag prövas och omarbetas i olika steg, tillsammans med de aktörer, kommuner och myndigheter som idag verkar i avrinningsområdet, för att slutligen mynna ut i ett väl förankrat förslag för vattenrådets arbete efter 2026. Arbetet omfattar att pröva förslaget med hjälp av olika förankrings och
innovationsverktyg. På så vis kan nya arbetsmetoder och organisationsförändringar tas fram och sedan “testas” genom policylabs och att dessa idéer och förslag skickas ut på remiss och därefter arbetas om i gemensamma workshops. För detta arbete föreslås att projektgruppen får en egen budget och ett mandat att arbeta självständigt från Vattenrådets styrelse. Projektgruppen får i uppdrag att pröva möjligheten att söka extern finansiering. För denna typ av innovativa processer, kring ett högaktuellt ämne, bör även möjligheten att vara en part i forskningsprojekt eller att hitta andra finansieringsformer (stiftelser m.m.) kunna ge en medfinansiering. En total budget för 2024–2026 har tillsammans med vattenrådets kansli uppskattats till 500 000 kr.

Förslag – utgångspunkt Vattenvårdsplan 2.0

Arbetet inom en ny Vattenvårdsplan, efter 2026, syftar till att ständigt utveckla vattenrådets roll inom förvaltning och vattenvård och därav också ta rollen som det ledande vattenrådet i Sverige. I den nya Vattenvårdsplanen föreslås därför att organisationen utökas med en utvecklingsgrupp bestående av personal från kansliet och t.ex. representanter från beredningsgrupp samt forskare, kommunikatörer och markägare.
Utvecklingsgruppen ska bidra till att vattenrådet kan arbeta med en bredare strategi för kommunikation, finansiering och samverkan med universitet, forskning och andra relevanta aktörer. Genom att erbjuda vattenrådets geografiska område med tillhörande aktörer och organisation som utgångspunkt till samarbetspartners får vattenrådet en lokal koppling till utvecklingsarbeten och direkt nytta av de resultat som tas fram.

I förslaget beskrivs även hur det konkreta arbetet, inom en ny Vattenvårdsplan, kan utvecklas. Det omfattar en större åtgärdspalett för vattenvårdsåtgärder med t.ex. riktade miljöövervakningsinsatser, framtagande av lokala vattenbalanser och hydrologisk modellering, större fokus på grundvattenbildning samt förbättrad blå-grön infrastruktur genom ökat samarbetet mellan tätort och landsbygd. Vi föreslår även att större tyngd
ges åt samverkan, dialog och kunskapsförmedling genom t.ex. smartare samverkan mellan stad och landsbygd, att vattenrådet fungerar som en kommunikationsplattform och verkar för att sprida kunskap och goda exempel. Vi ser även möjligheten att vattenrådet ska vara en tydligare länk mot myndigheter för att kunna påverka och ge råd, utifrån sitt lokala fokus, gällande t.ex. nationella styrmedel och lagstiftning. Vi anser
även att rollen som ett ledande vattenråd innebär att hela tiden utveckla det pågående arbetet med en tydligare strategi för uppföljning av såväl fysiska åtgärder som mjuka parametrar. Detta innebär rent konkret att både våtmarker och vattendialoger följs upp, dels för att se om t.ex. ny teknik för anläggande av våtmarker fungerar, dels för att hålla vattendialoger vid liv och därav engagemanget och intresset uppe för vattenvård.

Förslag till beslut

Det inledande arbetet finansieras inom ramen för vattenrådets budget. Innan föreslagen process för framtagande av Vattenvårdsplan 2.0 inleds ska det förslag som beskrivs här förankras med en preliminär budget och tidplan för 2024–2026. Vårt förslag är att det beslut som tas i vattenrådets styrelse för att inleda arbetet konkretiseras enligt (1) att kansliet inrättar en projektgrupp (2) att följa förslaget till projektgruppens budget och tidsplan 2024–2026, (3) att projektgruppen får mandat att fatta beslut inom projektgruppens verksamhet samt fatta beslut gällande sin budget.