Vad är ett bra vatten?

Det dricksvatten vi vill ha, som vi lite förenklat kallar ett bra vatten, kräver en hel del bakomliggande arbete av en mängd olika professioner.

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs. Och idag, mer än någonsin tidigare, behöver vi tänka på hur vi tar hand om vattnet på bästa sätt. Vattnet och dess kretslopp är centralt i alla processer som finns på jorden. Det är livgivande och därmed en förutsättning för mänskliga samhällen.

Jämfört med många andra länder har vi i Sverige bra vattenförutsättningar. Vi vrider på våra kranar och väntar oss att det ska forsa ut rent och klart vatten. Det gör det också. Oftast. Men även i vårt land har det på senare år uppstått problem med tillgång och kvalitet. Det är kommunerna som ansvarar för invånarnas dricksvattenförsörjning. Det är ett stort ansvar.

Det dricksvatten vi vill ha, som vi lite förenklat kallar ett bra vatten, kräver en hel del bakomliggande arbete av en mängd olika professioner. Att det ska renas och hålla en hög och jämn kvalitet är lätt att förstå. Att det ska flyta på i lagom mängder in i våra kranar likaså. Men ett bra dricksvatten innebär mycket mer än så.

Ett bra dricksvatten kräver uthålliga råvattentäkter med skyddsområden och tillförlitliga reservvattentäkter. Det kräver kompetenta organisationer med hög strategisk förmåga att möta omvärldsförändringar och att hantera hotbilder.

Ett bra dricksvatten görs av generalister och specialister, människor som överför kunskap från generation till generation. Det kräver avancerade vattenverk och välskötta distributionssystem av rätt dimension. Ett bra vatten måste ha redundans. Att bara lita till ett ledningsalternativ, en reningsbarriär, en ordinarie bemanning, ger inte nödvändig trygghet i systemet.

Ett bra dricksvatten behöver kvalificerade risk- och sårbarhetsanalyser, tillgång till nödvattenförsörjning med rätt kapacitet och kvalitet, reservkraftsförsörjning till systemets alla vitala delar, ett robust IT-system, ett väldimensionerat skalskydd, analys- och provtagningsprogram, krisledningsorganisation, förtroendeskapande kommunikation, etablerade samarbeten med externa aktörer samt forskningsutbyten med universitet och högskolor.

Ett bra dricksvatten behöver beslutsfattare som kan höja blicken. Beslutsfattare som tar långsiktiga, regionala beslut eftersom vatten är grunden för att samhället ska fungera: vardagsliv, handel, företag, industrier, sjukvård, tandvård, skolor och äldreboenden.