Sydvatten på EcoSummit i USA

Hur förstörda ekosystem kan återskapas var ämnet för den internationella konferensen EcoSummit 2012 som nyligen hölls i USA. Justyna Berndtsson från Sydvattens avdelning för Forskning och Utveckling presenterade sin forskning kring gröna tak.

Konferensen handlade om ekologiskt hållbarhet och om hur förstörda ekosystem kan återskapas för att man fortsatt skall kunna ta vara på deras olika tjänster. Ämnet är ytterst viktigt för aktörer i vattenbranschen och för hela mänskligheten som är beroende av tillgången till vatten i önskad mängd och kvalitet. Vi utnyttjar dessutom ekosystem som recipienter av använda vatten.

Justyna Berndtsson från Sydvatten presenterade resultaten av sin forskning om hur avrinningsvattenkvalitet från gröna tak ändrades under ett decennium. Kvaliteten hos olika vattenströmmar ökar i betydelse på många håll i världen där man redan nu, på grund av vattenbrist, överväger hur man använder sina vattensystem.
Dagvatten/regnvatten blir ofta ytterligare en viktig vattenkälla för olika ändamål. Detta är kanske inte aktuellt i Sverige än, men i många andra länder har man nått gränsen för vattentillgången.

Eftersom efterfrågan ökar måste man tänka om och komma fram till nya lösningar. Ett av seminarierna på EcoSummit 2012 handlade om konceptet Soft Paths för vatten. Detta koncept utvecklades ursprungligen för energi men håller nu på att tillämpas även för färskvatten (av forskare i Kanada och USA) .

Soft Paths skiljer sig från det konventionella synsättet som fokuserar på effektivitet i vattenleverans och vattenanvändning. Soft Paths betonar nämligen värdet av hållbarhet och förändringar i vattensystem också för andra ändamål än bara förbättrad effektivitet. Vanligtvis börjar man med en analys av efterfrågan för att sedan söka så kallad trippelbas (effektivitet, jämlikhet och hållbarhet) samt ökat publikt deltagande i beslut om vatten. Följande anses av stor vikt för att uppnå hållbar vattenhantering:

  • Skydda vattenkvaliteten, matcha kvaliteten på vatten som levereras med kvalitet som är nödvändig för ändamålet.
  • Utveckla smartare ekonomiska verktyg som möjliggör alternativ prissättning av vatten (kombinera sociala och ekonomiska värden).
  • Skydda ekosystemets hälsa.
  • Eftersträva ökad effektivitet hos vattenanvändning och utveckla nya tekniker.
  • Planera långsiktigt: Vad blir den framtida efterfrågan på vatten? Vem kommer att behöva vatten? Till vilket syfte eller mål kommer vatten att behövas? Vilken typ (kvalitet) av vatten behövs? Hur mycket vatten?

Trots att mötet hölls i USA konstaterades att man inte längre kan förneka effekterna av klimatförändringar på vattenresurser. Sydvatten är redan engagerat i arbetet med flera aspekter som nämns enligt ovan, till exempel:

  • Ökad samverkan kring vattenförvaltning (exempelvis samarbete med vattenråden).
  • Planerade bidrag till åtgärder i tillrinningsområden till våra vattenresurser inklusive sådana som förbättrar ekosystemets hälsa.
  • Påbörjad utvärdering av hur klimatförändringarna påverkar våra vatten.

Sydvattens arbete är således högaktuellt och relevant även i ett internationellt perspektiv.