Stipendium bidrar till branschens återväxt

Att säkra tillgången till rent vatten är en av framtidens viktigaste utmaningar på både lokal och global nivå.

I Sydvattens uppdrag som samhälls­aktör ingår ansvar för branschens framtida kompetensförsörjning. Det är en utmaning som kräver omfattande utbildningsinsatser med ett tvärveten­skapligt synsätt och ett kontinuerligt engagemang av många intressenter. Tillsammans med Lunds universitet driver Sydvatten därför flera utbild­ningsprojekt. Ett av dem är Tänk H2O!

Projektet är utformat som ett stipen­dium och erbjuder gymnasielärare och deras elever två dagars vattenkurs vid Bolmen. Under kursen får deltagarna vara med om workshops, miniföre­läsningar, rollspel, experiment med mera. Lärarna och handledarna på kursen kommer från LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsut­veckling), Sydvatten och Vild­marksgymnasiet i Unnaryd.

Framtida kompetens­försörjning

Tänk H2O! syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för vattnets värde. Målet är att skapa intresse för branschen inför gymnasieelevernas utbildnings- och yrkesval och därmed medverka till framtida kompetensför­sörjning.

Projektet bidrar dessutom till att skapa långsiktig samverkan och goda relationer med kommunerna runt Bolmen, en betydelsefull grund för Sydvattens fortsatta arbete med Vattenskyddsområde Bolmen.

Ett långsiktigt åtagande

Resultaten och erfarenheterna av Tänk H2O! är hittills baserade på fem kurser under 2014 och våren 2015 med totalt 330 elever. Ungdomarnas utvärde­ringar ger signaler om ökad medveten­het om vattnets värde och en djupare förståelse för komplexiteten i olika vattenrelaterade problemställningar.

De lovande resultaten visar på projek­tets stora potential och under 2015 kommer ytterligare 500 elever att få möjlighet att delta. Som samhällsaktö­rer är det såväl Sydvattens som univer­sitetets ansvar att främja ökad allmän medvetenhet om värdet av vatten.

Mycket vatten på30 timmar

Under vattenkursen får lärare och elever uppleva och lära sig mer om: virtuellt vatten, vatten som splittrar och för­enar, artbestämning av fisk, den ätbara skogen, den hydro­logiska cykeln, vattenrening med kemisk fällning, att ar­beta i vattentjänstbranschen, inventering av vattenlevande insekter, paddling på Bolmen och rollspelet Hur skyddar vi vårt vatten?

Lärande i autentisk miljö

Platsbaserat lärande har en gynnsam inverkan på elevernas förutsättningar att ta till sig ny kunskap. Det visar forskning vid Nationellt centrum för utomhus­pedagogik vid Linköpings uni­versitet. När Sydvatten erbjuder gymnasieskolor att komma till Bolmen flyttar lärandet ut från klassrummet till naturen.

Vatten­kursens pedagogiska innehåll växlar mellan teori, praktik och sinnlig upplevelse. Därigenom ökar skolämnenas verklighets­anknytning och en länk uppstår mellan kursplanernas centrala innehåll och de faktiska förhål­landena i en autentisk miljö.