Flygfoto Bolmen

Södra Bolmen har förklarats som vattenskyddsområde

13 oktober 2021 beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län att södra delen av sjön Bolmen förklaras som vattenskyddsområde. Bolmen är Skånes viktigaste vattentäkt.

Grunden till ansökan om att göra södra Bolmen till ett vattenskyddsområde är att framtida generationer ska ha tillgång till ett rent och säkert vatten för mat, dryck och hygien. Men Bolmen är en viktig sjö även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.

― Att ha ett bra skydd av sjön Bolmen är viktigt både för invånarna i Skåne samt kommunerna runt själva sjön. Nu kan vi långsiktigt säkra vattenkvalitén så att vi även i framtiden kan ha tillgång till rent och säkert vatten i Sveriges 12e största sjö, säger Markus Holm, utredningsstrateg på Sydvatten.

Bakgrund

Sydvatten har arbetat med att få till stånd vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012. Förslaget för ansökan har dryftats med berörda i Ljungby kommun och frågor och yttranden har mottagits och behandlats. Dialog har även förts med övriga kommuner kring sjön, Hylte, Gislaved och Värnamo.

― Själva ansökan tog tre år att färdigställa eftersom det är många intressen som är berörda av detta. Vi har kommunicerat med såväl politiker och tjänstemän som kommuninvånare, föreningar och organisationer. Det har varit en lång process och vi är glada att nu ha fått igenom beslutet, berättar Markus.

Länsstyrelsen i Kronoberg har noggrant utrett handlingarna och efter närmare fem års handläggning har de nu valt att förklara ett avgränsat område (se karta i länk nedan) av sjön Bolmen som vattenskyddsområde.

Länkar:

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskrifter om vattenskyddsområde för vattentäkten i sjön Bolmen i Ljungby kommun | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Karta vattenskyddsområde Bolmen.pdf (lansstyrelsen.se)

Kronobergs läns författningssamling (lansstyrelsen.se)

FAKTA VATTENSKYDDSOMRÅDEN

För vår dricksvattenförsörjning behöver viktiga vattenresurser skyddas. Vattenskyddsområden är det starkaste juridiska skyddet för vattentäkter, men ca 30 % av alla vattentäkter i Sverige saknar fortfarande detta skydd. Skyddet, som får inrättas av Länsstyrelsen eller kommunen, består i att ett område avgränsas geografiskt och att det införs restriktioner i området i syfte att minska risken för vattenförorening. I ett vattenskyddsområde ska Länsstyrelsen eller kommunen meddela de föreskrifter som behövs för att vattenresursen ska få tillräckligt skydd (7 kap miljöbalken).