Regleringsdammen vid Vombsjön är återställd

Sydvattens och Trafikverkets arbete med att reparera regleringsdammen och vägbron vid Vombsjöns utlopp i Kävlingeån är nu färdigställt.

Gjutningar har utförts för att åtgärda de stora erosionsskador som skulle ha kunnat orsaka ett dammbrott, det vill säga att Vombsjöns vatten okontrollerat hade kunnat rinna ut i Kävlingeån.

I samband med reparationsarbetena krävdes att skillnaden i vattenstånden nedströms dammbyggnaden i Kävlingeån och uppströms dammbyggnaden i Vombsjön skulle vara max 1,1 meter för att minimera risken för dammbrott. I samband med höga vattenstånd i januari och februari släpptes därför mer vatten till Kävlingeån än vad som krävs i Sydvattens vattendom.

Detta i kombination med en torr vår har gjort att vattenståndet i Vombsjön har fortsatt att sjunka. Dagens nivå ligger på ca +19,15 möh vilket är cirka 1 meter under normal nivå för årstiden. Det låga vattenståndet bedöms dock inte få någon inverkan på dricksvattenproduktionen.

För att undvika ytterligare sänkning tappar Sydvatten i dagsläget endast minsta möjliga mängd vatten till Kävlingeån, i enlighet med rådande vattendom för Vombsjön.