Gäddvåtmarker vid Vombsjön

Nya gäddvåtmarker och fiskväg vid Vombsjön 🐟💧

Vombsjön är en av Skånes viktigaste vattentäkter och fisksammansättningen har stor betydelse för Vombsjöns vattenkvalitet.

Regleringar och ändrade utloppsnivåer får negativa konsekvenser för sjöns naturliga vegetationsområden som fisk kan nyttja för att hitta föda, leka och söka skydd.

För att skapa bra för utsättningar för fisksamhället har Fokus Vombsjön anlagt 12 ha gäddvåtmarker och byggt en fiskväg förbi ett vandringshinder, vilket skapar möjligheter för fisk att röra sig upp genom Lilla Torpsbäcken. Detta kommer på sikt skapa bättre vattenkvalitet i Vombsjön samt bättre livssituation för fiskarna i sjön.

Projekt Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön. Mer information om hur Sydvatten och Kävlingeåns vattenråd jobbar med fiskeförvaltning i Vombsjön: Fiskförvaltning – Fokus Vombsjön (fokusvombsjon.se)

Runt Vombsjön har det genom tiderna funnits många olika intressen och marken kring sjön och sjön i sig självt används på flertalet olika sätt. I projekt Fokus Vombsjön finns en arbetsgrupp med representanter från dem som befinner sig i sjöns direkta närhet och dess avrinningsområde, bland annat de tre kommunerna (Eslövs kommun, Lunds kommun och Sjöbo kommun), sportfisket, yrkesfisket, Länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd, Sydvatten, LRF samt den största markägaren. Arbetsgruppens gemensamma kompetenser och erfarenheter är viktiga för att nå det gemensamma målet med en friskare sjö.

Läs mer om projekt Fokus Vombsjön: https://fokusvombsjon.se/

Gäddvåtmarker vid Vombsjön