Nationell dricksvattenkonferens i Göteborg

I Göteborg samlades i förra veckan representanter för den svenska dricksvattenbranschen till en nationell konferens kring dricksvattenproduktion.

Konferensen fungerar som en mötesplats för forskare, myndigheter, politiker och dricksvattenintressenter och syftar till att uppmuntra forskning och erfarenhetsutbyte.

Från Sydvattens sida deltog fem föreläsare. Forskningsledare Justyna Berndtsson talade, tillsammans med Tette Alström från Ekologgruppen, om vattenförvaltning i samverkan i syfte att uppnå långsiktigt god råvattenkvalitet. För dricksvattenproducenten är råvattenkvaliteten avgörande och i dagsläge finns det stora utmaningar: algblomningar, bekämpningsmedelsrester och risk för mikrobiologisk förorening.

Det är fortfarande vanligt att dricksvattenproducenter satsar på arbete med skyddsområde och skyddsföreskrifter och lägger mindre fokus på vattenförvaltning i samverkan. Landets dricksvattenproducenter är dock inte ensamma i arbetet för att uppnå en långsiktigt bra råvattenkvalitet. Samma mål finns hos många intressenter och därigenom finns en stor potential att uppnå bättre vattenkvalitet genom arbete i samverkan.

Kävlingeåns Vattenråd inom Vombsjöns tillrinningsområde lyftes fram som exempel på en organisation som knyter ihop olika intressenter och underlättar gemensamt sökande efter ny kunskap samt samarbete över sektorsgränser.

Vidare talade processingenjör Britt- Marie Pott om rester av bekämpningsmedel i Vombsjön. Forskningschef Kenneth M Persson redogjorde för en studie om driftvariationer i Vombverkets avhärdningsreaktorer.

Säkerhets- och kvalitetschef Stefan Johnsson föreläste om Sydvattens säkerhetsarbete med riskanalyser som utgångspunkt för åtgärder. Utöver skalskyddsåtgärder beskrev han även andra aspekter i säkerhetsarbetet, såsom organisation, IT- och SCADA-säkerhet samt informationssäkerhet.

Industridoktorand Angelica Lidén presenterade resultat av ett projekt med ultrafilterberedning.