Membranteknik för säkrare dricksvatten

Alla är beroende av ett säkert dricksvatten. Avancerad membranteknik kan minska risken för sjukdomsutbrott. Sedan två år deltar Sydvatten i GenoMembran, ett forskningsprojekt om membranteknik.

– GenoMembran har kommit att bli en kompetenssamling kring mätningar av brunt vatten och åtgärder mot detta. Det är en oväntad men rolig utveckling, menar Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten och professor i teknisk vattenresurslära på LTH.

Att filtrera vatten genom membran med extremt små porer innebär att virus och andra smittämnen kan avskiljas från råvattnet. I Göteborg byggs just nu en ultrafilteranläggning för att förhindra möjlig spridning av smittämnen genom vattnet. Ultrafilter är en del av membrantekniken och inkluderar filter med porer av storlekar alltifrån mikrometer ner till nanometer, det vill säga säga 0,000001 mm eller rentav helt utan porer (omvänd osmos).

Tekniken är inte bara användbar för att ta bort smittämnen ur vattnet. 75 procent av Sveriges befolkning dricker renat sjö- och flodvatten. På många håll i Sverige blir dock sjöar och vattendrag allt brunare på grund av att mängden organiskt material i vattnet ökar. Färgen i sig är inte hälsovådlig men leder till mindre tilltalande vatten liksom ökad risk för bakterier om vattnet inte renas ordentligt. Ultrafilter kan användas för att ta bort organiskt material ur råvatten, vilket gör det möjligt att byta ut reningssteg som använder en större mängd kemikalier för att rena vattnet.

GenoMembran drivs av Sydvatten tillsammans med Norrvatten i Stockholm, Tekniska verken i Linköping, VIVAB i Varberg och Gästrike Vatten i samverkan med bland andra Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Chalmers tekniska högskola. Projektet har pågått i nästan två år och kommer att fortsätta ett par år framåt. Två industridoktorander, varav den ena från Sydvatten, genomför försök med pilotanläggningar med membranteknik.

– Försöken har gett bra resultat och tekniken har stor potential, säger Angelica Lidén, industridoktorand hos Sydvatten.

Försök med en större anläggning har nyligen avslutats på Ringsjöverket. Anläggningen, som är inhyst i en container, är utformad för både direktfällning på ultrafilter och den nya typen av Pentairs HFW filter, ett nanofilter speciellt anpassat för färgavskiljning. Råvatten från sjön har renats av anläggningen med endast en grovsil som förbehandling.

Dessutom körs andra pilotanläggningar av mindre storlek på de olika vattenverken i projektet. Utifrån dessa försök kommer tekniken att utvärderas med avseende på bland annat vattenkvalitet, driftskostnader, processuppställning och miljöpåverkan.

Försöken inkluderar både ultrafilter och nanofilter. Dessutom undersöks möjligheterna vid olika steg i de existerande reningsprocesserna, antingen som ett alternativ till den kemiska fällningen eller för att användas som slutpolering på samma sätt som i Göteborg. Allt för att avgöra hur kranvattnet på bästa sätt är tryggt för alla att dricka även i framtiden.

Ett tecken på projektets betydelse är att Sydvatten, Lunds Universitet samt Sydvattens, VA SYD:s och NSVA:s gemensamma forskningsbolag har fått i uppdrag att arrangera nästa expertkonferens om naturligt organiskt material i vatten, NOM-2015, i Malmö/Lund under september 2015. Där förväntas 300 internationella experter på mätning, modellering och rening av vatten presentera sina resultat.