Vattenskyddsområden – om råvattenskydd och våra sjöar

Frågan om råvattenskydd är i högsta grad aktuell i Sverige. Runt om i landet pågår arbetet med att inrätta nya och revidera redan existerande vattenskyddsområden. Enligt Svenskt Vattens rapport Skydda dricksvattnet är det dock bara 40 procent av Sveriges befolkning som får dricksvatten från en täkt, ytvattentäkt eller grundvattentäkt, med ett modernt skydd enligt miljöbalken. Det finns alltså ett stort behov av att öka engagemanget för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Frågan uppmärksammas även i den statliga utredningen En trygg dricksvattenförsörjning.

Skånes vattenförsörjare

Sydvatten förser 75 % av Skånes befolkning med dricksvatten. För att det ska vara möjligt krävs god tillgång till råvatten av hög kvalitet. Sydvattens rätt att ta vatten ur Bolmen är helt avgörande för västra Skånes dricksvattenförsörjning. Det är därför nödvändigt att värna råvattnets kvalitet och att ha framförhållning inför kommande utmaningar till följd av bland annat klimatförändringar. Sydvattens långsiktiga fokus ligger på att verka för ett ökat skydd av råvattenresurserna. Inrättandet av ett vattenskyddsområde är en av möjligheterna att värna råvattnets kvalitet på kort och på lång sikt. Det är även viktigt att arbeta tillsammans med verksamheter uppströms för att minska belastningen på våra sjöar. Uppströmsarbete och inrättande av vattenskyddsområde är kompletterande redskap i arbetet med att skydda råvattnet.

Sydvattens vattentäkter

Sydvatten har två huvudvattentäkter – Bolmen och Vombsjön. En ansökan för inrättande av vattenskyddsområde för Bolmen har tagits fram. Ansökan har 2016 skickats till Länsstyrelsen i Kronobergs län för beslut om fastställelse. Vattenskyddsområdet för Bolmen kommer att fastställas under 2019.

Vombsjön har ett vattenskyddsområde som omfattar hela Vombsjön och Vombfältet (infiltrationsdammar för konstgjord grundvattenbildning). Detta vattenskyddsområde kommer att ses över och eventuellt revideras i vissa delar. Denna översyn inleds under 2019.

Ringsjön är en reservvattentäkt som kan användas under kortare perioder om det blir avbrott i leveransen av vatten från Bolmen. Arbetet med vattenskyddsområde för Ringsjön kommer att inledas efter översynen av Vombsjöns vattenskyddsområde.