Vattenkran och vattenglas

1 550 000 kr för för bättre vattenhushållning och tillgång till dricksvatten

Sydvatten får 1 550 000 kr för åtgärder för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Sydvatten har totalt erhållit 1 550 000 kr i bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten, genom Länsstyrelsen Skåne, för att under 2022 till och med hösten 2023 utföra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.

― Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vår viktigaste naturresurs, men de flesta personer i samhället tar vattnet för givet. Vi har ju lärt oss att vattnet cirkulerar i ett evigt kretslopp, men efterfrågan på vatten ökar i takt med befolkningstillväxten, och klimatförändringarna påverkar både kvalitet och kvantitet på många sätt. Vi måste forska djupare i detta för att förstå klimatförändringarnas påverkan på vattnet och vi måste ändra vår beteende och sluta slösa på denna viktiga resurs, säger Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten.

Bidraget är uppdelat i tre delar och varje bidragsdel möts med ett lika stort belopp av bidragstagaren.

Cyanofritt!

Projekt Cyanofritt! får 600 000 kr för att implementera en ny rutin för systematisk övervakning av cyanobakterier och algtoxiner i råvattnet vid Vombverket.

Länsstyrelsen Skånes motivering lyder:

Vombsjön är en av de viktigaste dricksvattentäkterna i södra Skåne som dagligen levererar dricksvatten till ca 500 000 människor. Giftiga algblomningar försvårar dricksvattenproduktionen, dels genom en ökad produktion av algmassa som kan störa den faktiska produktionen, dels för att det är svårt att rena bort algerna som bildar toxiner som kan vara farliga för människor att få i sig. Inom projektet kommer ni att implementera en ny rutin för systematisk övervakning av cyanobakterier och algtoxiner, baserad på ny teknik. På så sätt kan ni hålla ett råvattenintag öppet även på sensommar/höst, så länge mängden cyanobakterier inte är för hög, vilket bidrar till att trygga dricksvattentillgången. Länsstyrelsen bedömer att ansökan uppfyller syftet med förordningen och förutsättningarna för bidraget.

 

Hållbar vattenanvändning

Projektet ”Sydvatten – hållbar vattenanvändning” får 500 000 kr som stöd för arbetet mot en bättre vattenhushållning.

Länsstyrelsen Skånes motivering lyder:

För att minska vattenanvändningen i samhället är det viktigt att öka kunskapen om vattnets värde och om hur man kan använda vatten på ett mer hållbart sätt. Det kan exempelvis uppnås genom informationsinsatser som riktar sig till såväl allmänheten, som kan förändra sitt eget beteende, som till kommunmedarbetare och -politiker, som kan föregå med gott exempel och fatta nödvändiga beslut. Minskad vattenanvändning kan även uppnås genom vattenbesparande utrustning, såsom vattensnåla munstycken.

Länsstyrelsen bedömer att projektet ni söker stöd för bidrar till bättre vattenhushållning och därmed uppfyller syftet med förordningen och förutsättningarna för bidraget. Ni har tidigare fått stöd för informationskampanjer, men beteende- och attitydförändring kring vattenanvändning tar tid och Länsstyrelsen bedömer därför att det är motiverat att bevilja stöd för fortsatta informationsinsatser.

 

Brunströmning

Projektet Brunströmning får 450 000 kr för att samla in data från alla huvudtillflöden till Bolmen och utifrån dessa skapa en hydrodynamisk modell av sjön.

Länsstyrelsen Skånes motivering lyder:

Länsstyrelsen bedömer att ert projekt ger ny och viktig kunskap om Bolmen som har mycket stor betydelse för Skånes dricksvattenförsörjning. Kunskapen som projektet genererar kan förhoppningsvis leda till att sjöns brunifiering hålls på en stabil nivå eller kanske till och med minskas. Det bidrar, på både kort och lång sikt, till minskad användning av kemikalier för att rena råvattnet, vilket är positivt ur ett generellt miljöperspektiv och med hänsyn till det rådande säkerhetspolitiska läget. I ett längre perspektiv bidrar projektet också till en säkrad användning av Bolmen som dricksvattentäkt och därmed dricksvattenförsörjningen i en stor del av Skåne.

Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller syftet med förordningen och förutsättningarna för bidraget.

― Vi tackar Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Skåne för förtroendet att med gemensamma medel jobba för en bättre vattenhushållning och en bättre tillgång till dricksvatten, avslutar Stefan Johnsson.