Mesokosmer på sjön Bolmen

Sommartid är mesokosmtid på Forskningsstation Bolmen

Extremväder, såsom långvarig torka, skyfall eller ovanligt höga och låga temperaturer blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Nya nederbördsmönster påverkar avrinningen och därmed vad vattnet för med sig ut i sjöar och vattendrag. Detta påverkar bland annat i sin tur både djur- och växtplankton.

Just nu pågår provtagning och datainsamling för full på Forskningsstation Bolmen. Tredje veckan har precis avslutats i det sex veckor långa Aquacosm/AquaNet mesokosm experimentet som genomförs. Ett ovärderligt fältarbete, där vattenproverna samlas in katalogiseras, bearbetas och analyseras från mesokosm-plattformen i sjön. (Mesokosmer ett slags minisjöar som gör det möjligt att studera olika typer av scenarion). I de olika mesokosmerna tillsätts olika mängder av närsalter (fosfor och kväve) och brunifieringskoncentrat (bestående av extrakt av organiskt material från torv) för att spegla vad som händer i en sjö vid förändringar i väder och avrinningsmönster, men i en mindre och mer experimentellt tillgänglig skala.

Eleni Charmpila mäster ljusförhållanden i en av mesokosmerna.

Eleni mäter ljusförhållanden. Fotot: Juha Rankinen

Emma Gray och Angela Pedregal tar vattenprover på plattformen av mesokosmer

Emma och Angela tar vattenprov. Fotot: Juha Rankinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet är del av det EU-finansierade AQUACOSM -plus, som tillhandahåller standardiserad mesokosminfrastruktur i fem svenska sjöar genom  SITES AquaNet.  Projektet startade i start i april 2020 och involverar forskare ifrån hela välden.  Mätningarna vid Bolmen och Erken startade i början av juli och kommer att fortsätta till slutet av augusti. På plats vid Bolmen finns Juha Rankinen – föreståndare för forskningsstation Bolmen, Emma Gray – Post doc. vid Marine and Freshwater Research Centre, Galway-Mayo Institute of Technology (Irland), Angela Pedregal –  doktorand vid Catalan Institute for Water Research (Spanien), Eleni Charmpila – doktorand vid Charles University i Prag (Tjeckien) och Clara Mangold – student i biologi vid Carl von Ossietzky universitet i Oldenburg, (Tyskland). I projektet ingår också Johanna Sjöstedt – forskare vid akvatisk ekologi, Lunds universitet, Kevin Jones – doktorand vid akvatisk ekologi, Lunds universitet och Sweden Water Research.

Clara Mangold på Mesokosm-plattformen

Clara tillsätter lösning i en mesokosm på plattformen. Foto: Juha Rankinen

Projektet syftar till att bättre förstå korrelationen mellan avrinning, närsalter och brunifiering. Den data som samlas in under fältförsöken kommer att ligga till grund för framtida forskning på effekterna av direkt närsalts och organisk materialtransport efter regn, vilket förväntas öka med klimatförändringarna. Men förhoppningarna är att resultaten på sikt även ska kunna bidra till allmänheten och samhället i stort, då Bolmen är Sveriges tolfte största sjö och en viktig ekonomisk resurs för området samt dricksvattentäkt för sydvästra Skåne.

Vi ser fram emot alla spännande resultat!