Forskning om alger i Vombsjön

Ett anslag på tre miljoner kronor har tilldelats Lunds universitet i samarbete med Sydvattens forskningsledare Linda Parkefelt. Forskningen handlar om hur extremväder påverkar algblomningen i sjöar och i detta projekt studerar forskarna bland annat Vombsjön som förser ca 400 000 skåningar med dricksvatten.

Rent dricksvatten är en förutsättning för att samhället ska fungera och ungefär hälften av Sverige får sitt dricksvatten från sjöar och ytvattendrag. Därför är det viktigt att förstå hur algblomningen fungerar.

Vombsjön blommar regelbundet med cyanobakterier (blågrönalger) varje år. Dessa kan producera gifter, så kallade algtoxiner. Orsaken till algblomningarna är bland annat ökad temperatur och övergödning. Men trots den varm sommaren uteblev den förväntade algblomningen av blågröna alger. Algblomningen i Vombsjön sommaren 2018 följde inte prognosen, säger Linda Parkefeldt. Tvärtom så såg man en ökning av en helt annan sorts alger, så kallade pansarflagellater, förklarar hon.

En viktig del i projektet blir därför att förstå hur ett skifte i algpopulationen påverkar råvattenkvalitén och infiltrationen vid Vombverket.

Det är viktigt att veta vilket vatten vi får till silstationen och till dammarna för att vi på ska kunna hantera vårt dricksvatten på bästa sätt.

Det är det statliga forskningsrådet FORMAS som har beviljat finansieringen av projektet som pågår under tre år.