Vatten till vem? – Rollspel om vattenförvaltning i torkdrabbade Los Angeles

Kalifornien har utbredda problem med torka och vattenbrist och storstaden Los Angeles är inget undantag. I rollspelet, som simulerar ett beslutsfattande möte i staden, lär sig eleverna om skilda intressen som alla vill ha del av en bristande resurs och får öva på att hitta lösningar på ett komplext problem.

 Mål

  • Ökad förståelse för de skilda intressen som alla är i behov av vatten, samt se svårigheter med att komma överens och möjligheter att samarbeta kring vatten.
  • Inblick i hur en beslutsprocess kan gå till samt ökad förståelse för olika intressenters skilda synsätt.
  • Ge eleverna möjlighet att reflektera över vilka intressen som får störst utrymme i debatten och hur beslutsfattare måste prioritera.

Tidsåtgång

ca 60 minuter

Material

Utskrivna papper med roller till eleverna.

Övning

Rollspel

Klassen delas in i grupper om 9 stycken elever. Varje elev tilldelas en roll som de ska spela på ett beslutsfattande möte i Los Angeles. Det finns 8 olika intressenter och en roll som moderator. Modertorn ska styra diskussionen, hålla koll på tiden och se till att alla får möjlighet att prata. Moderatorn bör också se till att ingen deltagare tar över diskussionen och att alla deltagare håller god ton.  Målet med rollspelet är att intressenterna ska komma överens om hur Los Angeles vattenresurser ska förvaltas. Det är bra om eleverna har läst bakgrundsmaterialet innan lektionen. Materialet är på engelska.

Diskussion och reflektion

Efter rollspelet följer en stunds reflektion och diskussion i helklass kring utmaningarna med vattenförvaltning i en torkdrabbad storstad, förslagsvis utifrån några av följande frågor:

  • Var diskussionen i rollspelet realistisk? Tror ni att det är såhär det går till i verkligheten?
  • Var det några intressenter som saknades? Tror ni att alla intressenter som var med i rollspelet skulle bli inbjudna i verkligheten?
  • Ge varje grupp möjlighet att komma med några reflektioner och sedan kan de olika gruppernas utfall diskuteras. Vad kom de olika grupperna fram till? Kom de olika grupperna med olika lösningar på problemet?