Going with the flow? – Konflikter kring vattenkraft

Kring vattenanvändning uppstår ibland konflikter. Med användning av en hemsida undersöker och reflekterar eleverna över konflikter kopplade till vattenkraft samt vattenkraftens miljöpåverkan och sociala utmaningar. Lektionen kan lätt anpassas till andra typer av vattenkonflikter.

 Mål

 • Öka elevernas intresse för utmaningar som följer människans användning av vatten.
 • Öka elevernas förståelse för vattenkraft och dess påverkan på naturen och människan.
 • Få eleverna att reflektera över de konflikter som kan uppstå kring vattenkraft specifikt och kring vatten generellt.

Tidsåtgång

60- 120 minuter

Material

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling
 • A3-papper och färgpennor

Övning

Grupparbete

Klassen delas in i små grupper med max fem personer i varje grupp. Låt eleverna sedan surfa in på hemsidan http://ejatlas.org. Använd Mozilla Firefox som browser då delar av innehållet inte visas korrekt i Internet Explorer. Under kategorin ”Water management” kan man på en karta se olika konflikter kring vatten för att få en överblick. Genom att gå in på ”Browse Maps” → ”by Type” och välja ”Dams and water distribution conflicts” kommer eleverna lätt in på relevanta konflikter.

Varje grupp väljer en konflikt inom området vattenkraft. När detta är bestämt delas papper och färgpennor ut så att eleverna kan designa posters för att beskriva sin konflikt. På postern bör olika aspekter av konflikten tas med, såsom:

 • Vad handlar konflikten om?
 • Vilka parter är inblandade i konflikten? (exempelvis myndigheter, frivilligorganisationer, privatpersoner, minoritetsgrupper)
 • Är konflikten löst? Hur löstes den i så fall?
 • Vad finns det för miljöpåverkan och/eller social påverkan?

När eleverna är redo presenterar de vad de kommit fram till för hela klassen.

Diskussion och reflektion

Då alla grupper presenterat följer en stunds diskussion och reflektion utifrån några av följande frågor:

 • Finns det några mönster i de konflikter som diskuterats?
 • Kunde någon av konflikterna ha undvikits och i så fall hur?
 • I vilken världsdel verkar det finnas mest konflikterna kring vattenkraft?
 • Vilka parter är ofta inblandade i konflikter om vattenkraft?
 • Vilka miljöproblem kan eleverna se med vattenkraft?
 • Vilka sociala problem kan komma av vattenkraft?
 • Hur kan vi minska dessa problem?
 • Verkar vattenkraft vara den vanligaste konflikten kring vatten?

 

Här finns mer information om vattenkraft, dess naturpåverkan och dess sociala påverkan samt förslag på litteratur. Materialet är på engelska.