Pilotprojekt för Bolmenvatten till Vomb

I dagsläget får Ringsjöverket sitt råvatten från sjön Bolmen uppe i Småland och Vombverket får sitt via Vombsjön. Till 2027 är det planerat att Sydvatten ska skapa ytterligare redundans och säkerhet i systemet genom att anlägga en ledning som tar Bolmenvatten till Vombverket.

Kort sammanfattning
I projektet undersöks möjligheten att infiltrera Bolmenvatten i de befintliga dammarna som är en del av Vombverkets reningsprocess. Detta kräver en förbehandling av vattnet då de två sjöarna har väldigt olika vattenkvalitet, främst när det gäller organiskt material. På Ringsjöverket separeras i dag merparten av det organiska materialet från Bolmenvatten med hjälp av konventionell kemisk fällning. Detta är ett av alternativen som utreds gällande förbehandlingssteget vid Vombverket. Förutom kemisk fällning finns det flera andra alternativ som kan vara aktuellt. Att använda sig av membran är en teknik som är vitt utspritt i andra delar av Europa och som även är aktuell för Sydvatten. Pilotstudier med ett ultrafiltermembran (UF-membran) har initierats med intentionen att undersöka huruvida tekniken är möjlig för Bolmenvatten, var i förbehandlingsprocessen en sådan anläggning ska placeras samt vilken kapacitet processen har. Piloten består av en flyttbar container innehållande den kompletta vattenprocessen. Membranet som studeras är ett så kallat hålfibermembran där vattnet går inifrån fibrerna och ut genom de semipermeabla väggarna.

Beräknat klart
Pilotstudierna med UF-piloten beräknas fortgå till augusti 2018


Kontaktperson

Olivia Söderman

Processingenjör

010-515 10 64

olivia.soderman@sydvatten.se