De första rören till Sydvattens nya råvattenledning har levererats till Ringsjöverket. Foto: Sydvatten

Ny råvattenledning Äktaboden-Ringsjöholm

Kort sammanfattning av projektet
Sydvatten bygger en andra råvattenledning för Bolmenvatten till Ringsjöverket. Den 2,5 mil långa råvattenledningen är ett av Sydvattens största projekt. Syftet är att komplettera den råvattenledning som sedan 1987 leder Bolmenvatten från Bolmentunnelns slut vidare till Ringsjöverket. Den befintliga ledningen försörjer en halv miljon människor men det saknas redundans. Ledningen dubbleras därför för att förbättra driftsäkerheten.

Ett av projektets ledord är hänsyn. Hänsyn till markägares intressen, till naturvärden, till kulturvärden, till skyddade arter och till fornminnen. För att råvattenledningen ska kunna byggas krävs bland annat ledningsrätt, tillstånd för intrång i naturmiljöer, tillstånd rörande grävarbeten i ett fornminnesrikt område samt dispenser rörande biotopskydd, artskydd och landskapsbildsskydd. Totalt gör de berörda myndigheterna ett hundratal prövningar längs den tänkta ledningssträckan.

Råvattenledningen kommer att korsa en järnväg, cirka 20 vattendrag och ett tiotal vägar. På den planerade ledningssträckan finns drygt 60 markägare. Så långt det är rimligt försöker Sydvatten anpassa placeringen av ledningen så att det blir så liten inverkan som möjligt på markägarnas verksamhet. Exempelvis kan ledningen läggas i kanten av en åker i stället för en bit in på åkermarken.

Beräknat klart
2019

Beräknad kostnad
450 miljoner kronor


Kontaktperson

Lars Balkfors

Projektledare

010-515 10 46

lars.balkfors@sydvatten.se