Foto Sydvatten

Klimatanalys Skåne

Under 2013 pågick projektet Klimatanalys Skåne. Syftet var att öka kunskapen om klimatförändringarnas inverkan på dricksvattenförsörjningen i ett större regionalt perspektiv samt att öka medvetenheten om problematiken hos planerare och beslutsfattare.

Projektet initierades av Sydvatten och genomfördes med stöd av en arbetsgrupp där viktiga aktörer med kunskap om och ansvar för dricksvattenförsörjning och planering deltog. Arbetsgruppen bestod av representanter från Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Lunds Universitet samt den kommunala VA-sektorn i regionen.

Inom projektet sammanställdes de möjliga nya behov, strategier och åtgärder som väntades kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete med klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Arbetet blev på så sätt ett avstamp för regionala och kommunala handlingsplaner för klimatsäker dricksvattenförsörjning i Skåne.

Vid slutseminariet presenterades en rapport om väntade klimatförändringar i Skåne fram till år 2100 och hur de påverkar förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen. Rapporten blev utgångspunkt för en diskussion kring Skånes framtida dricksvattenförsörjning och det regionala ansvaret. Längst ner på sidan finns en länk till rapporten.

Några av talarna vid klimatseminariet var:

  • Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten
  • Agneta Granberg, ordförande i Svenskt Vatten
  • Sten Bergström, professor och klimatexpert vid SMHI
  • Anders Åkesson (MP), regionråd Region Skåne
  • Annelie Johansson, miljövårdsdirektör Länsstyrelsen Skåne
  • Marianne Andersson, regionordförande LRF
  • Kenneth M Persson, professor och forskningschef Sydvatten.
  • Gunnar Holmgren, särskild utredare, den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning”