Ringsjön Foto Johan Hammar

Vision och mål

Sydvatten garanterar säker och högkvalitativ dricksvattenförsörjning till delägarkommuner och kundkommuner. Samordning av strategiska perspektiv, kompetens och finansiella resurser ska i kombination med ett starkt ägar- och medborgarfokus resultera i högre samhällsvärden.

Vision

Sydvatten ska vara en förebild inom vattensektorn och i ett större perspektiv som värde­skapande samhällsaktör.

Produktionsmål

Sydvattens delägare och kunder ska erhålla en säker dricksvattenförsörjning av hög och jämn kvalitet och inte behöva uppleva oplanerade störningar.

Kvalitets- och säkerhetsmål

Kvaliteten på såväl dricksvattnet som organisation och anläggningar ska vara riksledande.
Säkerheten i försörjningsstrukturen och vid bolagets anläggningar ska vara minst lika hög som i landets övriga storstadsregioner och ligga på hög Europeisk nivå.

Miljömål

På sikt bör vattenproduktionen och distributionen drivas emissionsfritt.

Ekonomiska mål

Med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar och kvalitetsnivå ska priset till delägarkommunerna upplevas adekvat och motiverat.
Kostnadsförändringar ska i möjligaste mån balanseras inom bolaget.
Prisjusteringar ska vara en del av verksamhetsstyrningen och därigenom motiveras av förändringar i verksamheten eller ändrade förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Gemensam värdegrund

Sydvatten ska:

  • präglas av helheter och samverkan.
  • vara ett företag med starkt medborgarfokus.
  • präglas av affärsmässighet och god ekonomi.
  • aktivt driva produkt- och verksamhetsutveckling.
  • vara konkurrenskraftig genom att vara ett bättre val än andra alternativ.
  • i alla avseenden hålla hög säkerhets-, kvalitets- och servicenivå.
  • vara en attraktiv arbetsgivare.
  • vara en flexibel, utvecklings- och förändringsbenägen aktör med ständig utblick i omvärlden.
  • vara en god samhällsaktör.
  • verka för en god miljö och leva upp till vår miljöpolicy.